Chairmen & Committees


ICAM 2014 Conference Honorary Chair:
Jyh-Yang Wu (CCU, Taiwan)
 
ICAM 2014 Conference General Chair:
Yeau-Ren Jeng (CCU, Taiwan)
 
ICAM 2014 Program Chairs:
Shyh-Leh Chen (CCU, Taiwan)
Chih-Chun Cheng (CCU, Taiwan)
 
International Advisory Committee:
Amy Trappey (Nat. Tsing Hua Univ., Taiwan)
Hong Hocheng (Nat. Tsing Hua U. (Taiwan)
Kuniaki Dohda (Nagoya Inst. of Tech., Japan)
Isoharu Nishiguchi (Kanagawa Inst. of Tech., Japan)
Makoto Tanabe (Kanagawa Institute of Tech., Japan)
Harumichi Takahashi (Nakaoka Univ., Japan)
Yoshitaka Ezawa (Toyo Univ., Japan)
Shigeru Nagasawa (Nakaoka Univ. of Tech., Japan)
Yasushi Fukuzawa (Nakaoka Univ. of Tech., Japan)
Yong-Taek Im (KAIST, Korea)
Hoon Huh (KAIST, Korea)
Frank W. Travis (Univ. of Strathclyde, Scottland, UK)
Fritz Klocke (RWTH Aachen, Germany)
Ling Lee (Univ. of Manchester, UK)
Tien-Fu Lu (Univ. of Adelaide, Australia)
David Lee Butler (Nanyang Technological Univ., Singapore)
Alex Fang (Texas A&M Univ., USA)
Shinho Kuriyama (Saitama Inst of Tech, Japan)
Sen-Yung Lee (Nat. Cheng Kung Univ., Taiwan)
Kuang-Chao Fan (Nat. Taiwan Univ., Taiwan)
Lih-Sheng (Tom) Turng (Univ. of Wisconsin-Madison, USA)
 
Organized/Invited Sessions Chair:
Meng-Shiun Tsai (CCU, Taiwan)
Yung-Chou Kao (KUAS, Taiwan)
 
Workshop/Tutorial/Panel Chair:
Guo-Hua Feng (CCU, Taiwan)
 
Awards Chair:
De-Shin Liu (CCU, Taiwan)
 
Local Arrangement Chairs:
Pai-Chen Lin (CCU, Taiwan)
Tzyy-Chyang Lu (CCU, Taiwan)
 
Publications Chairs:
Pei-Ju Chiang (CCU, Taiwan)
Eileen Chih-Ying Yang (CCU, Taiwan)
 
Publicity Chair:
Ching Yern Chee (University of Malaya, Malaysia)
 
Exhibition Chairs:
Chien-Sheng Liu (CCU, Taiwan)
Hong-Tzong Yau (CCU, Taiwan)
 
Finance Chairs:
J.-W. John Cheng (CCU, Taiwan)
Yong-Song Chen (CCU, Taiwan)
 
Webmaster:
Guo-En Chang (CCU, Taiwan)
Yu-Ling Hsueh (CCU, Taiwan)